Standoff strapbox (Dây đeo đứng)

Trong kho

Dùng để treo gắn các thành phần lớn vào tường hoặc các cột