Towerstandoff adapter (bộ chuyển đổi Towerstandoff)

Trong kho

Dùng để treo gắn các thành phần lớn vào tường hoặc các cột